052 - اجرای قفسه بندی انبار برای یک پروژه بزرگ در ایتالیا

اجرای قفسه بندی انبار برای یک پروژه بزرگ

این انبار جهت نگهداری حدود 46000 عدد باکس

و 50000 دست لباس (بصورت آویز) در ایتالیا طراحی و اجرا شده است.

در اجرای این انبار از محصولات مختلف تولید شرکت متال سیستم

استفاده شده است ، که بصورت متوازن و هماهنگی با هم ترکیب شده اند.

-قفسه بندی دو طبقه با استفاده از محصول

Unirack

-مزنین های چند طبقه با شبکه و دهانه های بزرگ با استفاده از محصول:

Super6

-تجهیزات ویژه با دو دستگاه بالابر مایل جهت جابجایی آویزهای

پوشاک از زمین به طبقات اول و دوم

/ 0 نظر / 21 بازدید