011 - نمونه صورتجلسه انبارگردانی

صورتجلسه انبار گردانی

 انبار گردانی پایان سال ----- کارگاه -------  درساعت 8 صبح مورخ --/--/--  تحت نظارت سرپرست محترم انبارآقای --------- و آقای -------- بعنوان هماهنگ کننده و با همکاری آقای ------------- مدیر واحد مالی از دفترمرکزی بعنوان سرپرست انبارگردانی شروع و در ساعت  -- صبح  مورخ --/--/--به شرح ذیل خاتمه یافت .

1-گروههای شمارشگر :

1- آقای -------------------                       اپراتور کامپیوتر

2- آقای -------------------                       گروه شمارشگر 1

3- آقای ------------------                        گروه شمارشگر 1

4- آقای---------------------                      گروه شمارشگر 2

5- آقای ---------------------                    گروه شمارشگر 2

2-آخرین شماره رسید و حواله های دستی و سیستم کامپیوتری انبار بشرح ذیل ازمسئولین اخذگردید.

آخرین رسید انبار با شماره -----

آخرین حواله انبار با شماره ------

آخرین رسید امانی با شماره -------

آخرین حواله امانی با شماره --------

آخرین حواله فروش با شماره --------

( با توجه به سیاست های شرکت در این مورد میتوان اسناد مختلفی داشت )

3- مدارک ذیل که پس از انبارگردانی توسط سرپرست انبار  مورد تائید واقع گردیده اند بشرح ذیل ارائه می گردد :

1-3- لیست کالاهای انبار شمارش شده در -- صفحه و ---- ردیف

2-3- لیست مغایرتهای کسری انبار در -- صفحه و -- ردیف

3-3 -لیست مغایرتهای اضافات انبار در -- صفحه  و -- ردیف

4-3 -لیست کالاهای انبار در -- صفحه و -- ردیف

4- درپایان از مدیریت محترم و کارکنان انبارش جهت همکاری و تسریع درامر انبارگردانی پایان سال  90 تشکر می نمائیم .

5-  این صورتجلسه در 3 نسخه تنظیم گردید –   نسخه اول تحویل مدیریت محترم کارخانه                                      –  نسخه دوم تحویل واحد مالی  –  نسخه سوم تحویل انبار کارخانه گردید

           سرپرست انبار                                                     مدیر امور مالی

          

         مدیر انبارها                                                    ریاست محترم کارخانه

/ 0 نظر / 12 بازدید