038 - تاریخچه پالت

تاریخچه پالت

پالت تاریخچه

تیر غلطک ها و پالت ها به تدریج درطول مدت قرن بیستم عرضه شدند. استفاده ازجعبه های چوبی، صندوق ها، شبکه ها و مخزن ها به منظور محافظت، ذخیره سازی و حمل ونقل کالاها، خیلی رایج بود. قبل ازعرضه پالت های چوبی ،تیرغلطک های ساده ایی وجود داشت که تنها از بسته هایی تشکیل شده بود که به طبقه بالا بسته می شد. این تیرغلطک ها ،به ضمیمه یک کامیون بالا بر کم ارتفاع ابتدا درکارخانه های آمریکا پدیدارشد. یک کامیون دستی بالابر محکم کم ارتفاع درسال ۱۸۸۷ابداع شد و طراحی یک کامیون بالابر تمام استیل بادوام تر وکم ارتفاع در سال ۱۹۰۹ عرضه شد.

کامیون بالابر مرتفع شاخک دار ابتدا درسال ۱۹۱۵پدیدارشد. این کامیون با تغییرات بیشتر در سال ۱۹۱۹، توانست بارها را چند فوت بالا ببرد در حالیکه پیشرفت های دیگر طراحی شاخک ها را در پی داشت همچنین ظهور شاخک ها درطول مدت همان دوره کامیون های بالابر را قادر می ساخت دامنه وسیعتری از کالاها را کنترل کند.

پیشرفت دیگر، قابلیت جدید میله شاخکی بود که مستقل ازمکانیسم بالا بری، می توانست به جلو و عقب متمایل شود. این پیشرفت ها، همراه با ظهور پالت های دو رو درطول مدت همان دوره زمانی باعث شد هر ردیف از یک واحد بار را جابجا کنید.. خیلی زود درسال ۱۹۲۶ اصل و ماهیت کامیون های بالابر جدید توسعه یافت. اکنون، دیگرپالت ها تنها برای حرکت مواد در سطح زمین استفاده نمی شوند.کامیون های بالابر مرتفع، جابه جایی بارها به صورت عمودی و پیشرفت چشمگیر انبارها در ذخیره و راندمان و بازدهی امور را ممکن ساخته اند.

پالت مانع ازحرکت

پالت مانع ازحرکت به دلیل اینکه غلطک های سنگین وزن باعث می شوند اجسام به قسمت جلوی پالت به آرامی حرکت کنند، قسمت جلوی پالت همیشه اشغال شده توسط کالاهاست. پالت که از غلطک های سنگین وزن تشکیل شده است، به جلو حرکت می کند تا سرعتش به آرامی کم شود یا توسط یک دستگاه یا یک وسیله کند. (دستگاهی که مانع حرکت شود)، توقف بصورت فیزیکی یا به وسیله پالتی که درجلوآن قراردارد، به کلی متوقف شود. وقتی که متصدی پالت ها را به وسیله جرثقیل شاخک دار از قسمت جلو به حرکت درمی آورد، بقیه پالت ها به طرف جلو جمع می شوند. پالت فلورک تنها سیستم چهارچوبی ( بسته بندی است) که روش مدیریت فهرست برداری را در انبارها و مراکز توزیع ارائه می دهد. این پالت برای وقتی که انقضای مدت ،همچون کار خالص کالاها مورد توجه باشد، بسیارمفید است.

پیشرفت و توسعه پالت

پالت درچند مرحله توسعه یافت. ابتدا جداکننده ای بین بارها قرار می گرفت تا شاخک بتواند آنها را جا بجا کند، سپس به جایگیری تخته ها در بالای آویزها پرداخته شد و لبه ها ساخته شد. درنهایت تخته ها به پایین بسته شد و باعث شد پالت به وجود بیاید. افزایش تعداد تخته ها در پایین و برروی لبه که تا سال ۱۹۲۵ارائه می شد ،مشکل و فرم جدید پالت را عرضه می کرد. بعد از این تغییر، چند مشکل در پالت هایی با یک لبه به نظرآمد. به عنوان مثال، تخته هایی که درپایین بسته شد، باعث شد وزن اجسام یا کالاها بهتر بر روی پالت تقسیم شود و همچنین احتمال خسارت دیدن کالاها راکاهش داد. این تخته ها، همچنین باعث استحکام بیشتر و پشته سازی بهتر کالاها شدند. تولید کنندگان بالابرها از این ایده و فکر یعنی افزایش سطح عمودی برای انبارکردن حمایت کردند لبه پالت ها در ابتدا باریک انتخاب می شد تا بتوان آنهارا از چهارچوب درها رد کنند. وقتی که تسهیلات دوباره و بهترساخته شد، بسیاری ازشرکت ها ساختمان هایشان را به منظور استفاده از پالت های بزرگتر و کاهش هزینه کارگران بهینه سازی کردند.

ابتدائی ترین حق امتیاز آمریکایی مخصوص لبه های پالت منحصر به هواردتی هالوول و درسال ۱۹۲۴ است. درسال ۱۹۳۹ کارل کلارک یک پالت جدید شناخت پذیررا طراحی کرد و ارائه داد ولی با آویزه های آهنی این پالت را ارائه کرد. درجنگ جهانی دوم،کنترل کالاهایی که با پالت حمل می شد، به منظورحمل و نقل وسایل جنگی، خیلی سریع تکمیل شدو پیشرفت کرد. هنگامی که مخترعان وسایلی راکه برای جنگ تعبیه کرده بودند، آشکار ساختند و ادعا کردند آنها راساخته اند، فعالیت های آشکار پس ازجنگ دوباره برچیده و ممنوع شد. اولین پالت در محاورجهت (دارای چهارمسیر) درسال ۱۹۴۵توسط رابرت برون مطرح شد.

درپایان سال ۱۹۴۸، سولیوان استمپل ایده اصلی پالتی که به منظوراستفاده شدن با جرثقیل شاخک دارطراحی شده بود را ارائه کرد. این پالت از استیل ساخته شده بود. درطول جنگ جهانی دوم، اولین پالت بلوکی چهار جهته به منظور کاهش دادن زمان تجدید تدارکات جنگی توسعه یافت و دراوایل سال ۱۹۴۹توسط نرمن کززکه یک سرگرد محافظ دریایی درماساجست بود، طراحی شد. اولین پالت آویز دار دوجهته درسال ۱۹۴۹ توسط گیریم مطرح شد.

تأثیر بر روی حمل و نقل ریلی

پالت ها و جرثقیل های شاخک دارهمچنین برگشت ماشین ها و دستگاه های ریلی رابه نحوی سریعتر فراهم آورده اند. درسال ۱۹۳۱، سه روزطول می کشید تا یک ماشین دربردارنده ۱۳۰۰۰کالای بسته بندی شده را بدون پالت تخلیه کنند. وقتی همان مقدار کالا در یک کامیون ریلی با پالت بارگیری شد، تنها یک روزبه طول انجامید. با ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم ضرورت بازسازی کنترل کالا ها تقریباً درمدت یک شب تغییرکرد. استفاده از پالت، فرصت فوق العاده خوبی برای کمک به نیروهای ارتش آمریکا بود که کار بیشتری را درمدت زمان کمتری انجام دهند با استفاده از پالت کالای بیشتری را می شد با تعداد افراد کمتری جا به جا کرد همچنین ظرفیت نگهداری انبارها بااستفاده از پالت برای تعداد بیشتر کالا افزایش یافت. پالت ها همچنین در تئاترهای اروپا استفاده می شد و درکشورهای حاشیه اقیانوس آرام نیز با وسعت زیادی به کارگرفته شد.

/ 0 نظر / 19 بازدید