026 - خلاصه ای از وظایف مسئول انبار

اهم وظایف مدیر انبار عبارت اند از:

اجرای سیستم انبارداری مصوب سازمان؛
نظارت کلی بر تمام انبارهای سازمان؛
تعیین کالاهایی که باید در انبارها نگهداری شود؛
نگهداری مدارک موجودیهای واقعی کالاها در مؤسسات یا سازمان؛
مراقبت و صدور دستور جهت محافظت از موجودیها در برابر مخاطرات؛
اجرای بودجه مصوب انبارها؛
مراقبت در رفع نواقص پرسنلی و تجهیزاتی و امکاناتی؛
مراقبت در ارسال گزارشات دوره ای و مستمر و سایر مکاتبات ضروری؛
توصیه و پیشنهاد روشهای انبارداری و اصلاحی دیگر؛

اهم وظایف متصدی انبار را می توان به شرح زیر بر شمرد:

   1.            حفظ و حراست از کلیه اجناس تحویل شده به انبار در برابر مخاطرات،
   2.            اطلاع از انواع موجودی اجناس موجود در انبار در هر موقع از زمان،
   3.            تشخیص اشیای اضافی در انبارها و گزارش نمودن آنها،
   4.            مراقبت از اینکه موجودیهای انبار از حداقل و حداکثر مندرج در کارتهای انبار تجاوز نکند،
   5.            نظارت در دریافت و تحویل کالا طبق دستورات صادره و تهیه اسناد مربوط به آن،
   6.            مراقبت در بسته بندی، حمل و توزین و شمارش کالاها،
   7.            مراقبت در ثبت مدارک و اسناد و دفاتر و کارتهای انبار،
   8.            برخورداری از مهارت کافی در امر طبقه بندی، نگهداری ، جاگذاری اجناس و ترتیب محل انبارها و کالاها و کد آنها،
   9.            رعایت اصول امانتداری و حفظ منافع سازمان،
10.            اطلاع از روشها و فنون انبارداری و ابتکار شخصی در تسهیل امور انبارها،
11.            تهیه صحیح، دقیق و به موقع گزارشات هر دوره عملکرد.

اهم وظایف انباردار را می توان موارد زیر دانست:

   1.            تحویل اجناس خریداری شده و مورد نیاز سازمان و رسیدگی و بررسی طبق اسناد و مدارک اولیه،
   2.            صدور برگ درخواست خرید کالا به تدارکات داخلی یا سفارشات خارجی در صورت عدم وجود موجودی،
   3.            مراقبت و نگهداری کالاها از حوادث از جمله سرقت، صدمه، ضایعه و حادثه ناشی از طبقه بندی،
   4.            پیش بینی و برنامه ریزی و کنترل مواد انبار و انجام انبارگردانی متناسب با نوع شرکت، کالاهای آن، سیاستهای مؤسسه و تهیه گزارشات لازم،
   5.            صدور فرمها از قبیل قبض انبار، حواله انبار و فرمهای مرجوعی و ...،
   6.            بایگانی اسناد و مدارک مربوط به انبار و تعبیه کارتی برای هر یک از اقلام انبار و یا ایجاد رکوردی خاص برای هر قلم جنس در فایلهای موجودی انبار.

/ 0 نظر / 10 بازدید