012 - نمونه ی دستورالعمل انبارگردانی

نمونه دستورالعمل انبارگردانی

برای سال مالی منتهی به -- اسفند ماه ----

 مقدمه :

بمنظور موجودی برداری از موجودیهای جنسی شرکت انبارش در پایان سال مالی منتهی به --/--/----این دستورالعمل تهیه گردیده و مشتمل بر موارد ذیل می باشد.

الف – مرحله قبل از آغاز شمارش

ب – مرحله شمارش

ج – مرحله بعد از پایان شمارش

 

الف – مرحله قبل از آغاز شمارش

1-    انبارگردانی تحت نظارت مدیر انبارها  و مدیر مالی  بعنوان هماهنگ کننده و بعنوان سرپرست انبارگردانی وسرپرست واحد انبارصورت خواهد پذیرفت.

2-    انبارگردانی موجودیهای جنسی از ساعت 7 صبح مورخ --/--/----آغاز و در ساعت --/--مورخ --/--/---- خاتمه می یابد .

3-      مسئول انبار گردانی قبلا  انبار را مورد بازدید قرارداده ودرصورت وجود اشکال درهرزمینه ( چیدمان والصاق تگ کالا ؛ امکانات موردنیاز و…….) قبل از شروع عملیات شمارش ؛ موارد مشاهده شده را با مسئولین مربوطه حل نماید.

4-      گروههای شمارش در قالب دو تیم دو نفره و مسئول ثبت که توسط رئیس کارگاه تعیین می گردند در زمانهای مقرراقدام به انبارگردانی می نمایند ضمنا افراد فوق الذکر قبلا آموزش کافی دیده باشند.

5-      پیش از اجرای موجودی برداری شماره وتاریخ آخرین رسیدوحواله منتهی به تاریخ شروع موجودی برداری توسط مسئول انبارگردانی اخذ و یادداشت گردد.

6-     اقلام به شکلی چیده شده باشند که شمارش به آسانی انجام پذیرد. وتگها بر تک تک کالاها نصب شده باشند و اگر کالایی مازاد بوده وچون جزء موجودی نبوده تگ ندارد باید بدان تگ سفید اختصاص یافته تا در شمارش منظور گردد

7-    در مواقع استثنائی که نیاز مبرم به ورود و خروج کالا از انبار در زمان انبارگردانی باشد حتما باید با نظارت هماهنگ کننده انجام و حواله و رسیدهای مذکور باید توسط هماهنگ کننده انبارگردانی امضا و مشخص گردد که خروج یا ورود کالا قبل و یا بعد از انبارگردانی بوده است.

8-    باتوجه به اعلام روزها وساعات شمارش انبار؛ به قسمت های مختلف کارگاه چند روز قبل از انبارگردانی؛لازم است عوامل اجرایی جهت برآورد ودریافت احتیاجات خود و یاصدورسندو…… قبل ازروزهای تعیین  شده به انبار مراجعه نمایند.

 

ب- مرحله در حین شمارش

1-    مسئولین انبارها نبایستی در امر شمارش دخالت مستقیم داشته باشند.

2-    موجودی برداری توسط گروههای دونفری انجام می شود.یک فرد شمارش راانجام داده وفرددیگرضمن تائید شمارش؛ آن را ثبت نماید.تا آنجا که امکان داردیکی ازافرادگروه دونفری باید به گونه ای انتخاب گردد.که باموجودیهاآشنابوده وبه آسانی بتواند نوع ومشخصات موجودیها را با مشخصات ثبت شده تطبیق داده ودرصورتیکه مشخصات برروی اجناس نصب نشده باشد بتواند مشخصات ونوع اجناس راتشخیص دهد.

3-     چنانچه موجودیهایی براساس وزن ثبت میشونداطمینان حاصل شودتاوسائل لازم برای توزین دردسترس باشد.

4-    پس از شمارش موجودیهاو جمع آوری تگ های اولین شمارش؛ داده ها توسط مسئول ثبت اسنادبه کامپیوترواردواقلام مغایرت دار توسط تیم بعدی شمارش دوم ؛ ودرصورت مغایرت بعدی درشمارش سوم توسط تیم جدیدشمارش وشمارش سوم نهایی تلقی میگردد. 

5-     برای جلوگیری از شمارش مجددویاشمارش نشدن پاره ای ازموجودیها؛ شمارش بایستی به شکل اصولی انجام پذیرد ومثلاُموجودیها را ردیف به ردیف (ازابتدا تاانتها) شمارش نموده واجناس شمارش شده راباعلامت گذاری مشخص نمائید.

6-    امضاء تمام تگ های شمارش وهرگونه اصلاح درآنهابوسیله تیم شمارشگرهرمرحله ضروری است.

7-    موجودیهای معیوب- فاسد-کم مصرف وغیراستاندارد بایدباذکرمورد دربرگه های شمارش ثبت و در صورت نهایی انبارگردانی انعکاس یابد.

8-     بطورنمونه بایدمحتویات تعدادی ازموجودیهای سربسته توسط گروههای شمارش کننده موردشمارش قرارگیرد.

9-     درمورداقلامی مانندمصالح باسنجش خاص ؛ یا نظر کارشناسان(دفترفنی)بطورنسبتامعقول برآورد گردد.

10- در زمانهایی که انبارگردانی انجام نمیگردد در صورت لزوم درب انبارها پلمپ و روز بعد توسط مسئول انبارگردانی گشوده شوند.

ج-  مرحله بعد از پایان شمارش :

1-    کلیه تگ های شمارش (شامل تگ های استفاده شده- باطل شده واستفاده نشده) به مسئول انبارگردانی  جهت کسب اطمینان ازاستفاده درست از تمام برگه های شمارش تحویل شوند.

2-    بررسی مغایرت واصلاح مدارک پس از تایید مدیریت امکان پذیر خواهدبود.

3-     صورت نهایی انبارگردانی توسط مسئول انبارگردانی تهیه تا پس ازتایید مسئولین شمارش ومسئول انباروسرپرست کارگاه و ارائه به مدیریت اقدامات لازم به عمل آید.

 

توضیحات:

- برای ورود وخروجهای زمان انبارگردانی نسبت به صدور حواله و رسید اقدام تااین عملیات پس از تایید مسئول انبارگردانی درصورت نهایی انبارگردانی نیزانعکاس یابد.

 نمونه تگ انبارگردانی

/ 0 نظر / 11 بازدید