EOQ - 014 یا نقطه ی اقتصادی سفارش

EOQ  یا نقطه ی اقتصادی سفارش


مقدار اقتصادی سفارش یا Economic Order Quntity که اختصاراً به صورت E O Q نمایشداده می شود، آن مقدار سفارش برای اقلام خاص است که نتیجه آن کمترین ھزینه کل موجودی در ھر دوره رادر بر داشته باشد ھزینه کل موجودی کالا ، ھزینه ھای سفارش کالا و ھزینه ھای نگھداری کالا راشامل می شود بنا بر این مقدار EOQ برای ھر یک از اقلام موجود در انبار می تواند متفاوت باشد.

لذا باتوجه به توضیحات فوق این نتیجه حاصل می شود که مقدار مطلوب شفارش برای ھر قلم موجودی زمانی حاصل می شود که ھزینه کل موجودی در کمترین مقدار و سطح ممکن قرار داشته باشد و این کمترین مقدار موقعی بدست می آید که ھزینه ھای سفارش و ھزینه ھای نگھداری نیز با ھم مساوی باشند نمودار این ھزینه ھا را می توان در شکل زیر مشاھده کرد

/ 0 نظر / 13 بازدید