020 - ویژگی هایی که یک سیستم باید داشته باشد

 • ثبت شناسنامه کالا با کلیه آیتمهای مورد نیاز شرکتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و دو تصویر برای هر کالا
 • امکان ضمیمه کردن مستندات متنی، تصویری، صوتی و ... بصورت فایل برای هر کالا
 • امکان تعریف دسته واحد شمارش برای کالاها و تخصیص این دسته شمارش به کالاهای مختلف با ضرایب تبدیل برابر یا خاص هر کالا
 • امکان تعریف واحد اصلی و واحدهای فرعی شمارش به تعداد نامحدود برای هر دسته واحد شمارش (کالا) و ضرایب تبدیل آنها
 • امکان تعریف بارکد جداگانه برای هر واحد شمارش کالا
 • امکان تعیین واحدهای شمارش پیش گزیده در انبار / خرید / فروش
 • امکان تغییر ضرایب تبدیل واحدهای شمارش کالا در اسناد (در صورت داشتن اجازه تغییر)
 • امکان تعیین مرکز استفاده کالا (انبار/خرید/فروش)
 • امکان تخصیص یک کالا به چندین انبار و امکان فعال یا غیر فعال کردن کالا در هر انبار
 • امکان تعیین ماهیت کالا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 • امکان تعیین کالاهای جایگزین برای هر کالا
 • امکان تعریف اجزاء کالا و استفاده از قابلیت تبدیل به اجزاء در صدور اسناد انبار
 • امکان تعریف ویژگیهای نامحدود برای هر کالا با قابلیت تعیین فرمت آن توسط کاربر
 • امکان تعریف دسته کالا با قابلیت انتقال ویژگیهای دسته کالا به کالاهای زیر مجموعه
 • امکان ادغام سوابق چند کالا در یک کالا
 • امکان تعریف ساختار کدینگ کالا و کددهی خودکار به کالاهای جدید
 • امکان تعریف جانمایی (مکان دهی بر اساس انبار، راهرو، ردیف، قفسه، طبقه و ...) کالا در انبارهای مختلف
 • امکان تعریف پارامترهای کنترل کیفیت کالا از نوع کمی یا کیفی و تخصیص به کالا
 • امکان تعریف پارامترهای موجودی شامل حداقل، حداکثر، نقطه تجدید سفارش و میزان اقتصادی سفارش و تعیین نحوه کنترل آن به تفکیک هر انبار
 • امکان تعریف انبار  به تعداد نا محدود
 • امکان تخصیص یک یا چند سند وارده صادره به هر انبار
 • امکان صدور اسناد وارده و صادره در انواع ابتدای دوره، خرید، تولید، ساخت، فروش، مصرف، امانی، انتقال بین انبارها، تبدیل کالا، ضایعات
 • امکان انتقال کالا بین انبارها و صدور سند انتقال بین انبارها به صورت دستی یا خودکار
 • امکان صدور رسید و برگشت از رسید موقت
 • امکان صدور درخواست کالا و سفارش خرید و امکان تبدیل درخواست کالاهای بدون موجودی به سفارش خرید بصورت خودکار
 • امکان ثبت اطلاعات تأیید کالا از طریق بازرسی کنترل کیفیت در اسناد رسید موقت
 • امکان صدور اسناد وارده و صادره بر اساس درخواست تحویل فروش و مجوز برگشت از فروش صادره از ماژول فروش
 • ثبت تاریخچه کلیه عملیات حذف و ویرایش اسناد و اقلام اسناد 
 • امکان تأیید (قطعی کردن) اسناد انبار تا تاریخ خاص. در سطح یک انبار یا چند انبار بصورت همزمان و به تبع آن غیر قابل تغییر شدن اسناد صادره
 • امکان ثبت بارنامه برای اسناد وارده و صادره
 • امکان تعریف عطف اسناد وارده و صادره
 • امکان صدور خودکار سفارش خرید برای کالاهای به نقطه سفارش رسیده
 • امکان دسترسی لحظه ای به موجودی واقعی (متأثر از موجودی موقت و رزرو شده فروش) و عینی
 • امکان ثبت و کنترل شماره دسته کالا (بچ) در اسناد وارده و صادره و ویژگیهای هر بچ شامل تاریخ انقضاء، دوره بازرسی، شماره سریال و ...
 • امکانات لازم جهت انجام عملیات انبارگردانی به تعداد نامحدود شامل صدور تگهای انبار گردانی، ثبت شمارشها، تهیه لیست مغایرتها و صدور اسناد مغایرت تعدادی و ریالی
 • امکان انتقال مانده سفارشات به سال بعد
 • انجام عملیات پایان سال در خصوص انتقال اطلاعات ریالی و تعدادی کالاها به سال مالی بعد
 • امکان رد، تأیید و خاتمه درخواستها، سفارشات و اسناد بصورت مکانیزه
 • امکان تعریف گروههای حساب کالا و تخصیص کالاها به این گروه جهت تعیین پارامترهای حسابداری انبار
 • امکان قیمتگذاری کالا بر اساس یکی از روشهای هزینه یابی استاندارد، میانگین متحرک،  FIFO ، آخرین قیمت خرید
 • امکان تعیین قیمتهای واقعی برای مواد اولیه، نیمه ساخته و ساخته شده در پایان سال مالی
 • امکان قیمتگذاری قطعی یا برآوردی وارده ها و صدور سند حسابداری
 • امکان قطعی کردن قیمتهای برآوردی و صدور سند حسابداری تعدیل
 • امکان تعریف حسابهای مصرف کالا به تفکیک مراکز هزینه و پروژه ها
 • امکان صدور سند حسابداری برای وارده ها و صادره ها بصورت مستقل یا سرجمع
/ 0 نظر / 9 بازدید